Greek - Ελληνικά English
Νέα αποκλειστική υπηρεσία στην Ελλάδα - τοπογραφική αποτύπωση αέρος με drone Lidar Scanning
Company

Πιστοποιητικά ISO

Πιστοποιητικά

Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εξελίχθηκε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία ενώ είναι πιστοποιημένη κατά:

OHSAS - 18001:2007

OHSAS - 18001:2007 για την εφαρμογή συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων

Το πρότυπο OHSAS 18001/ ISO 45001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εταιρία μας. Μας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τους λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας. Παρέχει αποτελεσματική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των πτυχών της υγείας και της ασφάλειας των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη την πρόληψη των ατυχημάτων, τη μείωση των κινδύνων και την ευημερία των εργαζομένων μας.

Τα οφέλη του OHSAS 18001 / ISO 45001 είναι τα ακόλουθα:

 • Προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Μείωση των πιθανών ατυχημάτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης του προσωπικού μας
 • Βελτίωση της συμμόρφωσης ως προς τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις
 • Επίδειξη των υψηλών επιπέδων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο διαγωνισμού σε διεθνή έργα ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο για την δημιουργία νέων προοπτικών
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας των εσωτερικών λειτουργιών μας ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας και να ενισχύσουμε τη συνολική απόδοση μας
 • Αφοσίωση του προσωπικού μας στις ευθύνες τους βοηθώντας την εξασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 για την εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις

Το ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα εντός του εύρους των προτύπων ISO 9000 και χρησιμοποιείται για το σκοπό της αξιολόγησης της συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης. Ο στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι η επιχείρησή μας διατηρεί ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά τις υπηρεσίες μας ώστε να διατηρεί συνεχώς ικανοποιημένους υπαλλήλους και πελάτες.

Τα οφέλη του ISO 9001 είναι τα ακόλουθα:

 • Αναβάθμιση της απόδοσής μας έχοντας ισχυρή δέσμευση για την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Υψηλά επίπεδα επιτυχίας στα πλαίσια συμμετοχής μας σε διαγωνισμούς σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε διεθνή έργα για την δημιουργία νέων προοπτικών
 • Ικανοποίηση των πελατών μας
 • Βελτίωση της θέσης μας στην αγορά τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Ουσιαστικές σχέσεις με το προσωπικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας
 • Μείωση των πάγιων και λειτουργικών εξόδων
 • Νομική συμμόρφωση μέσω καλύτερης κατανόησης των σχετικών θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση κέρδους
 • Δημιουργία αξιοπιστίας και ποιοτικής φήμης μέσω των πιο αναγνωρισμένων αρχών διαχείρισης της ποιότητας διεθνώς
 • Καλύτερη αναγνώριση και έλεγχος των επιχειρηματικών κινδύνων
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 για την εφαρμογή συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο αναγνωρίζει τις ενέργειες της επιχείρησής μας στην διαχείριση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 αποδεικνύει την ύπαρξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί βοηθάει την επιχείρηση μας να παραμείνει επιτυχημένη εμπορικά χωρίς να παραβλέπει τις περιβαλλοντικές ευθύνες μας και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας.

Τα οφέλη του ISO 14001 είναι τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων μας με αποτελεσματικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη:
  ‐ την προστασία του περιβάλλοντος
  ‐ την πρόληψη της ρύπανσης
  ‐ τις κοινωνικό - οικονομικές ανάγκες
  ‐ την διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη μείωση του κινδύνου των κυρώσεων και των πιθανών αγωγών
  ‐ την επίδειξη των υψηλών επιπέδων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαγωνισμού σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνή έργα για την δημιουργία νέων προοπτικών
 • Αύξηση ευκαιριών πωλήσεων
 • Χρηματοοικονομική βελτίωση
 • Εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση υλικών και ενέργειας
 • Βελτιωμένη φήμη της εταιρείας
Προστασία του Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην υλοποίηση των έργων μας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας δεσμευόμαστε στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες μας εφαρμόζοντας την Εθνική και την Διεθνή Νομοθεσία με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης αυτού.


Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής μας είναι η αποφυγή στο μέγιστο βαθμό δημιουργίας περιβαλλοντικών προβλημάτων δια μέσου της πρόληψης πρόκλησης ατυχήματος και της μείωσης ενδεχόμενου κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύπανση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και δια μέσου της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης μας με την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού μας στους επιχειρηματικούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους μας.


Γι’ αυτό τον λόγο λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα για την πρόληψη ή και μείωση της καταστροφής περιβάλλοντος:

 • Εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 • Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών με σεμινάρια και ενημερώσεις
 • Επιστροφή ανακυκλώσιμων υλικών σε χώρους επεξεργασίας
 • Συνεργασίες, όπου είναι εφικτό, με επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Διαρκής παρακολούθηση των νομικών και των λοιπών απαιτήσεων που η εταιρία έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα